Overordnet læremål og kunstnerisk frihet

UDIR har etablert overordnede læremål for videregående skoler i Norge.

Det er mer vektlegging på kritisk tenkning og etiske verdier/bevissthet.

Det skrives bl.a.:“Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering.”

“Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.”

“Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.”

“Gjennom alle tider har det norske samfunnet blitt påvirket av ulike strømninger og kulturtradisjoner. I en tid der befolkningen er mer sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere. Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.”

“Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter.”

Det har også kommet endringer i loven som holder skolen ansvarlig for å sikre elevenes rett til menneskeverd (å ikke bli krenket).

Derfor, om jeg vurderer et kunstnerisk arbeid som upassende eller motstridig i forhold til overordnet læremål, vil eleven måtte presentere arbeidet kun for meg – og få en rettferdig faglig vurdering basert på kompetansemål  – som alltid.

Det blir IKKE mulighet for individer i klassen til å velge å se på den aktuelle visningen i timene.

Dette er ikke sensur i en juridisk forstand. Dette er skolevirksomhet og skal ha noen begrensninger og rammer. Læreren (jeg) er klassestyrer og bestemmer innholdet i timene.

These issue are complex and there are no easy, clear “rules”.

But in my class – we do NOT kick down the ladder! 

For more details on what is not permitted in the classroom setting, and why, read more here.

You might also be interested in Kathleen Laundy’s look at minority representation in the arts in the United States. What pertains to us here in Norway?