Notater og øvelser fra Teaterproduksjon 1 og 2 (Scenetreff)

Teaterproduksjon 1 og 2 Scenetreff
Einar Bjørge (red.) Tell forlag 2009


side 12
Etiske retningslinjer for teaterarbeid: 
1. å møte opp presis og forberedt
2. å være konsentrerte
3. å være villig til å jobbe
4. å gi deg selv lov til å prøve og feile

Ikke være resultatorienterte i arbeidsprosess: hold fokus på medspiller og situasjon

side 13
Grunnholdninger for skuespiller

 • Du er aldri alene
 • Del med andre
 • Aksept
 • Våge å bruke deg selv
  Studer virkeligheten

side 27
Tempo er handlings hastighet
Rytme sier noe om graden av intensitet

 

side 20 (Ren underviser at de 5 spørsmål hører til Penka sitt pedagogikk – ikke Stanislavski)
Om adjektiver!

Når du allerede på forhånd har illustrert forløpet [beats] med adjektiver, kan du risikere å måtte spille følelser i tilstedet for å være til stede og reagere naturlig og organisk på det som skjer, og la følelsene komme av seg selv. La heller hvorfor og hva være klart for deg, så vil hvordan lettere kunne komme av seg selv.

 

side 53-54
Ekspressivitet:

Ekspressivitet er et begrep som dekker mye, men enkelt forklart kan vi si at ekspressivitet handler om å tydeliggjøre og forsterke. Det handler om å bruke teaterspråket for å levendegjøre det vi vil fortelle. Noe av det mest krevende å la publikum få ta del i er karakterenes indre liv og hva slags følelser de gjennomlever som de kanskje til og med forsøker å skjule for andre karakterer på scenen. Hvis vi vil ha et sterkte ekspressivt uttrykk for dette, kan vi stiliesere.

Ren bruker begrep “konvensjonelle spillestil” for å beskrive en uttrykk som er mer ekspressiv enn realisme – men har røtter i en psykologisk-realististiske rollefigur. Det er det Stanislavski vil oppnå.

side 55 (øvelser fra side 55-64)
Formidle med stemme og pust
utrykksmuligheter og nyanser:

 • stemmestryke (lav/høy)
 • stemmelei (lavt/høyt)
 • artikulasjon
 • taletempo
 • klangfarger (variasjoner f.eks. fyldig eller hul)

Viktig med oppvarming.

side 66 (øvelser side 66 – 71)
Skap spenning 
I tillegg til Labans begrep dynamikk:

 • presisjon
 • kontraster
 • timing
 • motstand og kraft
 • intensjon
 • tilstedeværelse

Side 77
Teatrale virkemidler og formidlingsteknikker

 • revisitter som brukes på en unaturlige måte
 • frys, stillbilder (tableau), slow motion, hurtigspoling og revers
 • dublering (flere karakterer være en karakter
 • bruk av dukker og figurer
 • miniatryrting – som fly, bil osv
 • bruk av lysbilder eller powerpoint
 • talekor
 • å forsterke en følelse
 • gjenbruk av scenografiske elementer
 • speiling
 • simultan scene
 • avstand
 • bevegelse- og rytmesekvenser

Side 81
Dramaturgi

 • dramaturgi er læren om dramatets struktur og virkning
 • dramaturgi er en fortellemåte på scenen
 • dramaturgi er en vitenskap som konsentrerer seg om dramaets oppbygning og historiske og kulturelle funksjon, samt muligheter for oppsetning
 • det handler om hvordan man skaper spenning, fukus, tid og rom, og hvordan man skaper betydning og opplevelse for publikum
 • dramaturgi er kunnskap om den fortellerlogikk som ligger bak bilder i bevegelse i teater, dans film, tv og virkelighetens bilder

Dramaturgiske modeller (side 82)

 1. Aristotelisk/klassisk dramaturgi
 2. Episk dramaturgi
 3. Simultan dramaturgi
 4. Postmoderne dramaturgi

Begrep:

protagonisten
antagonisten
retrospiktiv fortelleteknikk
“fjerde veggen”
katarsis

om sjanger og spillestil

side 126

Tragedien har det ikke travelt, den er langsom i formen og eskalerer sent opp mot hovedvendepunktet, som etter regelen skal ligge så nær slutten som mulig. Det er forholdet mellom menneskene som står i sentrum, ikke de ytre handlingene, som i komedien. Det er karakterens indre forvandling som vi følger med innlevelse og spenning.

side 128

I komedien er handlingen tettere og mer situasjonsrik enn i tragedien. […]Et annet trekk ved sjangeren er ordspillene.

side 137

Den aller viktigste egenskapen du må ha når du skal spille komedie, er musikalitet. Du skal gjøre og si ting på nøyaktig riktig tidspunkt, ikke for tidlig og ikke for sent, og du må ha talent for å servere de berømte sluttpoengene så de sitter.

I komedie som i andre teaterfomer skal handlinger og replikker samstemmes i løpet av prøvetiden. Det er mye å hente inn samspillet med de andre, og en god timing som får replikken til å sitte hos publikum, kan være lettere å finne i et lyttende samspill med andre enn når du selv skal prøve å være morsom på egen hånd.

Side 157
Konseptutvikling

 • ha fokus på å utvikle et eierforhold til det du skal produsere
 • la deg gjerne inspirere av andre kunstneriske uttrykksformer, men hold deg for god til å plagiere!
 • Finn the hot point in tekst eller tema
 • velg fokus eller synsvinkel
 • være en konstant og aktiv observatør
 • husk prinsippet om konflikt som den drivende kraft i all sceniske handling
 • formuler en konsepsjon